อโนชาคลีนนิ่ง บริการ ทีมงาน ลูกค้าของเรา ติดต่อเรา
 

    จากประสบการณ์ที่มีมากกว่า 30 ปี ทำให้ บริษัท อโนชา คลีนนิ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาด ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจนี้ รวมถึงการบริหารจัดการด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของความสำเร็จในปัจจุบันนี้ และเรายังคงพัฒนาในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในยุคปัจจุบัน

    บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด จึงได้มีการสรรหาบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า โดยการคัดเลือกจากประวัติส่วนตัว และประสบการณ์การทำงาน และมีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานมากขึ้น รวมทั้งวิธี ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในการปฎิบัติงานต่างๆ และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด นอกจากนั้นบริษัทฯ จะสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น อายุ บุคลิกลักษณะ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ความสามารถในการเดินทาง ฯลฯ

 
“บุคลากรคุณภาพ”

สรรหา : ทีมงานสรรหาบุคลากร มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มุ่งเน้นการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาการทำงาน ได้อย่างมีระบบ
 
อบรม : ฝ่ายฝึกอบรม กำหนดหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐานการทำความสะอาด (Basic Cleaning) ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เช่น การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด, วิธีการทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ การม็อบพื้น การดันฝุ่น และการขัดเงาพื้น รวมถึง ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกวิธีตามประเภทพื้นที่และลักษณะงาน
 
พัฒนา : กำหนดวางแผนงานในการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานที่มีความรู้ เพื่อเป็นการเสริมทักษะ และเสริมวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบและแบบแผน

ทำไมต้องเลือก “อโนชา คลีนนิ่ง”
 

  ด้วยประสบการณ์และทีมงานบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเฉพาะด้าน ท่านจะได้รับความพึงพอใจในผลงาน และบริการที่มีประสิทธิภาพจากเรา
     
 •   คุณภาพ เราคัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพที่ผ่านการทดสอบวิจัย คัดสรรเป็นอย่างดี
     
 •   ตัดปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงาน กรณีพนักงานหยุดงาน เรามีกลุ่มพนักงานทดแทน เข้าแทนงานอย่างรวดเร็วและไม่ทำให้งานของท่านหยุดชะงัก ติดขัด เกิดปัญหาอย่างแน่นอน
     
 •   ประหยัด ท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับที่ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ในเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
     
 •   ได้มาตรฐาน ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เรามีการตรวจสอบและควบคุมหลายระดับ มีการตรวจเช็ค การประเมิณการทำงานทุกเดือน จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 
Copyrights © 2009 www.anochagroup.com All Rights Reserved.
counter