บริษัท อโนชาคลีนนิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นจากทีมงานมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์ความรู้ความชำนาญงาน
ในด้านต่างๆ ของงานบริการ จัดการด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการอบรม
บุคลากร การบริหารจัดการ และการคัดเลือกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างงานคุณภาพ และสร้างความประทับใจ
ในบริการที่ได้รับ
 
 
ที่มาแห่งความสำเร็จของ ANOCHA :
 
A : Attention ตั้งใจและใส่ใจในบริการตามความต้องการของลูกค้า
N : Nonstop พัฒนาและสร้างสรรค์ในบริการอย่างต่อเนื่อง
O : Operation ให้บริการตามระบบอย่างมืออาชีพ
C : Cleanness เน้นเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญ
H : Honor ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
A : Achievement เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
       
    หัวใจสำคัญเพื่องานคุณภาพ
    “มุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน สรรค์สร้างบริการ เพื่องานเป็นเลิศ”
Copyrights © 2009 www.anochagroup.com All Rights Reserved.
counter