0-2675-5161

anochagroup@gmail.com

  • อโนชาคลีนนิ่ง
  • ทีมงาน
  • ลูกค้าของเรา

บริษัท อโนชาคลีนนิ่ง จำกัด

 

จัดตั้งขึ้นจากทีมงานมืออาชีพพร้อมประสบการณ์ความรู้ความชำนาญงาน ในด้านต่างๆ ของงานบริการ จัดการด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการอบรม บุคลากร การบริหารจัดการ และการคัดเลือกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างงานคุณภาพ และสร้างความประทับใจในบริการที่ได้รับ

 

ที่มาแห่งความสำเร็จของ ANOCHA

 

A : Attention ตั้งใจและใส่ใจในบริการอย่างต่อเนื่อง

N : Nonstop พัฒนาและสร้างสรรค์ในบริการอย่างต่อเนื่อง

O : Operation ให้บริการตามระบบอย่างมืออาชีพ

C : Cleanness เน้นเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญ

H : Honor ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

A : Achievement เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้    

 

หัวใจสำคัญเพื่องานคุณภาพ 

“มุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน สรรค์สร้างบริการ เพื่องานเป็นเลิศ”

 

บริการแม่บ้านทำความสะอาดมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ มั่นใจในบริการ เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง เรามีความเชี่ยวชาญในงานทำความสะอาดทุกชนิด ทั้งงาน ปัด กวาด เช็ด ถู ตลอดจนงานทำความสะอาดในกรณีพิเศษ เช่น ซักพรมทุกประเภท ล้างพื้นทุกวัสดุพื้นผิว ทำความสะอาดโซฟา เก้าอี้สำนักงาน พาร์ติชั่น งานเช็ดกระจกบนอาคารสูง เป็นต้น

 

บริการทำความสะอาด

 

1. บริการจัดส่งแม่บ้านประจำสำนักงาน
2. ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ทั่วไป
3. ทำความสะอาดเฉพาะกิจ เช่น ขัดล้างพื้นกระเบื้อง, กระเบื้องยาง, หินอ่อน
4. ทำความสะอาด ป้าย Show Room ต่างๆ, เช็ดกระจก
5. ทำความสะอาด ภายนอก ทั่วไป เช่น สนามกีฬา ลานจอดรถ
6. ทำความสะอาดบ้าน ที่พัก คอนโด ก่อนส่งมอบ หรือก่อนเข้าอยู่
7. ซักพรม, เก้าอี้, โซฟา

 

 

บริษัท อโนชาคลีนนิ่ง จำกัด

 

จากประสบการณ์ที่มีมากกว่า 30 ปี ทำให้ บริษัท อโนชา คลีนนิ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาด ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจนี้ รวมถึงการบริหารจัดการด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของความสำเร็จในปัจจุบันนี้ และเรายังคงพัฒนาในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในยุคปัจจุบัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด จึงได้มีการสรรหาบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า โดยการคัดเลือกจากประวัติส่วนตัว และประสบการณ์การทำงาน และมีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานมากขึ้น รวมทั้งวิธี ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ เครื่องมือใช้ในการปฎิบัติงานต่างๆ และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด นอกจากนั้นบริษัทฯ จะสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น อายุ บุคลิกลักษณะ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ความสามารถในการเดินทาง ฯลฯ

 

“บุคลากรคุณภาพ”

 

สรรหา: ทีมงานสรรหาบุคลากร มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มุ่งเน้นการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาการทำงาน ได้อย่างมีระบบ

อบรม: ฝ่ายฝึกอบรม กำหนดหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐานการทำความสะอาด (Basic Cleaning) ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เช่น การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด, วิธีการทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ การม็อบพื้น การดันฝุ่น และการขัดเงาพื้น รวมถึง ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกวิธีตามประเภทพื้นที่และลักษณะงาน

พัฒนา: กำหนดวางแผนงานในการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานที่มีความรู้ เพื่อเป็นการเสริมทักษะ และเสริมวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบและแบบแผน

 

ทำไมต้องเลือก “อโนชา คลีนนิ่ง” 

 

  • ด้วยประสบการณ์และทีมงานบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเฉพาะด้าน ท่านจะได้รับความพึงพอใจในผลงาน และบริการที่มีประสิทธิภาพจากเรา
  • คุณภาพ เราคัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพที่ผ่านการทดสอบวิจัย คัดสรรเป็นอย่างดี
  • ตัดปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงาน กรณีพนักงานหยุดงาน เรามีกลุ่มพนักงานทดแทน เข้าแทนงานอย่างรวดเร็วและไม่ทำให้งานของท่านหยุดชะงัก ติดขัด เกิดปัญหาอย่างแน่นอนประหยัด ท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับที่ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ในเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
  • ได้มาตรฐาน ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เรามีการตรวจสอบและควบคุมหลายระดับ มีการตรวจเช็ค การประเมิณการทำงานทุกเดือน จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 

บริษัท อโนชา คลีนนิ่ง จำกัด

 มุ่งมั่นในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการเน้นการสร้างคุณภาพและเพิ่มคุณค่าในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งนี้ถือเป็นภาระหน้าที่ของทีมงานทุกคนที่ต้องปฎิบัติงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท อโนชา คลีนนิ่ง จำกัด

 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการดำเนินกิจการและบริการบนพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการพัฒนาทักษะของพนักงาน และประสิทธิภาพของระบบเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ส่วนหนึ่งของผลงานที่ผ่านมา

 

อาคารสำนักงาน

 

อาคารบี.ไอ.เอส ถ.มเหสักข์

อาคารบุญสมบัติ ถ.พระราม4

 

ธนาคารและสถาบันการเงินธนาคารและสถาบันการเงิน

 

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง  ถ.สาทรใต้

ธนาคารทิสโก้ ถ.สาทรเหนือ

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน(ประเทศไทย) ถ.สาทรใต้

 

นิติบุคคลอาคารชุด

 

แสงแมนชั่น ถ.พหลโยธิน

บ้านอยู่สบาย ถ.พระราม6

สมหรรษา ถ.ราชดำริ

 

 

 

 สำนักงาน / บริษัท

 

สถานฑูตฝรั่งเศส ถ.เจริญกรุง

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี และบริษัทฯในเครือ  ถ.สุรศักดิ์

บจก.ไทย เวิลด์ มีเดีย และบริษัทฯในเครือ ถ.พระอาทิตย์

ENTERPRISE SINGAPORE ถ.สาทรเหนือ

บมจ.สหมิตรเครื่องกล ถ.พระราม3

บจก. ท่าเรือประจวบ ถ.สุรศักดิ์

มารูเบนิ - อิโตชู  สตีล  พีทีอี  ลิมิเต็ด ถ.สาทรใต้

บจก.ไทยมิตซุย สเปเชียลตี้ เคมีคอล ถ.สาทรเหนือ

บจก.พาเรกเซล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  ถ.ชิดลม

บจก.ฟิเดลิตี้ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ถ.สาทรใต้

บจก.กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี(ประเทศไทย) ถ.ชิดลม

บจก.น้ำตาลเกษตรผล ถ.สาทรเหนือ

บจก.ไบโอแอคทีฟ ถ.พระราม 3

บจก.เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ ถ.กรุงธนบุรี

บจก.จัดหางาน เพอร์ซอลเคลลี่ เอชอาร์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) ถ.สาทรใต้

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ถ.นเรศ

บมจ.สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์(ประเทศไทย) ถ.สีลม

บจก.แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์(ประเทศไทย) ถ.เพลินจิต

บจก.หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์(ประเทศไทย) ถ.สุรวงศ์

บจก.บอช แอนด์ ลอมบ์(ประเทศไทย) ถ.สาทรเหนือ

บจก.ยูนิ-เพรสซิเดนท์(ประเทศไทย) ถ.สุขุมวิท

บจก.เค.จี.เอ็ม.เซอร์วิส ถ.พระราม3

 

โทร : 0-2675-5161
  Fackbook
  Add Friend